Warunki rekrutacji:

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia mogą wziąć udział kandydaci pełnoletni, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”, „starej matury”, „matury międzynarodowej”, „matury zagranicznej” – przy czym liczba miejsc na dany kierunek jest ustalana proporcjonalnie dla każdego z nich.

Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek i/lub na podstawie egzaminu wstępnego. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

Kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego są przyjmowani z pominięciem procedur rekrutacyjnych, jeżeli przedmiot jest objęty kwalifikacją na dany kierunek studiów, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego dokumentu w oryginale lub potwierdzonym notarialnie odpisie. Dokument ten ważny jest przez okres trzech lat od daty jego wydania.

Osoby niebędące obywatelami polskimi będą przyjmowane na zasadach określonych w art. 43 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych i/lub na podstawie egzaminu wstępnego, a także potwierdzonych efektów uczenia się.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2017/2018 są dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 21 lipca 2017 r. dokonają zapisu w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz zadeklarują wybór kierunku. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie przez niego do dnia 21 lipca 2017 r. wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, w kwocie ustalonej przez Rektora. Opłata nie podlega zwrotowi.

Kandydaci zakwalifikowani na pierwszy rok studiów, powiadamiani są przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne poprzez listy wywieszone na tablicach ogłoszeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz na stronie internetowej Uczelni. W wyniku tego kandydaci mają obowiązek dokonania zapisu na studia w terminie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 r. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Podczas rekrutacji na kierunku artystyczne nie obowiązuje egzamin, lecz przegląd prac plastycznych kandydata (szkice, rysunki, malarstwo, fotografia, grafika cyfrowa itp.), oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Przy zapisie na studia kandydat składa następujące dokumenty:

1. świadectwo dojrzałości (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie), w przypadku studiów drugiego stopnia kandydat składa również dyplom ukończenia studiów wyższych (w oryginale, odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie),

2. 4 barwne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności,

4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers) lub kserokopię paszportu w przypadku cudzoziemców nieposiadających dowodu osobistego,

Przy zapisie na studia kandydat składa następujące oświadczenia:

1. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, uregulowanych stosownym Zarządzeniem Rektora PWSZ w Tarnowie,

 

Zobacz wybrane projekty naszych studentów: